Vedtægter

Vedtægter for Amager Ishockey Club

§ 1 Navn og hjemsted:

1. Foreningens navn er Amager Ishockey Club ( AIC ) og deltager i turneringer som Amager Jets, eller et af bestyrelsen andet godkendt turneringsnavn. Foreningen er tilsluttet Dansk Ishockey Union ( DIU ) under Danmarks Idrætsforbund ( DIF )

2. Foreningen er hjemmehørende i Tårnby Kommune med adresse: Amager Ishockey Club, Røllikevej 1, 2770 Kastrup, hvortil al henvendelse vedrørende foreningen skal rettes.

§ 2 Formål:

1. Foreningen har til formål at samle alle ishockey og rullehockey interesserede til dyrkning af sporterne.

§ 3 Indmeldelse og udmeldelse:

1. Som aktivt og passivt medlem kan optages enhver, der ikke har noget økonomisk skyldforhold til andre idrætsforeninger, eller som ikke er ekskluderet af en anden idrætsforening under DIF. For personer under 18 år gælder det, at optagelse kun kan finde sted med forældres eller værges skriftlige samtykke.

2. Den der ønsker at blive optaget som aktivt eller passivt medlem, skal til bestyrelsen
( jf. § 1, stk. 2) indgive skriftlig ansøgning herom, indeholdende oplysninger om navn, fødsels-data, adresse og evt. telefonnummer.

3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 har bestyrelsen, inden for 14 dage fra modtagelsen af optagelsesansøgningen, bemyndigelse til skriftligt begrundet, at afvise optagelsen af et nyt medlem.

4. Imødekommes ansøgning om optagelse som aktivt eller passivt medlem, fremsendes medlemsbevis/kvittering og kontingentopkrævning til medlemmet inden for 14 dage fra modtagelse af optagelsesansøgningen.

5. Æresmedlemmer kan, efter forslag fra bestyrelsen eller generalforsamlingen, udnævnes ved en generalforsamling. Almindeligt stemmeflertal er gældende, for en sådan udnævnelse.

6. Udmeldelse anerkendes kun, når sådan foreligger skriftligt eller per e-mail til bestyrelsen.

7. I forbindelse med overflytning til anden ishockey klub skal udmeldelse foreligge efter til enhver tid gældende regler fra DIU. En dispensation fra disse regler kan kun i særlige tilfælde meddeles af bestyrelsen, såfremt ønsket herom samtidig er begrundet, men den endelige accept ligger hos DIU / SIU / JIU.

8. Udmeldelse effektueres med virkning fra modtagelsesdatoen og bekræftes skriftligt over for medlemmet, jf. dog § 4 for så vidt angår kontingent betalingsforpligtelsen.

§ 4 Kontingent

1. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Kontingentet for alle aktive medlemmer har forfald d. 1. august og 1. januar. For junior U7 er forfald 1. oktober og 1. januar. For hockeyskolen fordeles kontingent over 8 mdr. i sæson fra august til april.

Skabslejen forfalder 1. oktober.

Passive medlemmer har forfald 1. januar.
Hvis ikke andet er vedtaget på den årlige generalforsamling.

2. Såfremt medlemskontingentet ikke er betalt rettidigt, tilskrives et ekspeditionsgebyr på op til DKK 100,- Betales medlemskontingent fortsat ikke inden for en frist af 8 dage efter fremsendelse af rykkerskrivelse, udelukkes medlemmet fra alle foreningens aktiviteter og henvises til på ny at søge optagelse i foreningen, jf. § 3.

3. Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at søge kontingent restancer inddrevet ved retslig inkasso.

4. Der ydes ikke kontingent refusion eller ristorno i forbindelse med udmeldelse.

5. Foreningens bestyrelse kan efter en begrundet skriftlig ansøgning, når der i særlige tilfælde skønnes at være rimelig anledning dertil, give kontingentnedsættelse, kontingentfritagelse eller refusion.

§ 5 Eksklusion

1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog mindst, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

2. Et medlem, der er ekskluderet, har ret til at deltage i førstkommende ordinære generalforsamling, med henblik på under særskilt dagsorden herom, at forsvare sig og søge eksklusionen ophævet. Medlemmet indkaldes med 14 dages skriftligt varsel.

3. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love. Godkender generalforsamlingen beslutningen, kan den pågældende siden hen kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlings beslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

§ 6 Bestyrelse:

1. Foreningens bestyrelse består af 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling og de vælges som følger:

Nr. 1. Formand ( ulige år )
Nr. 2. Økonomi ( kasserer ) ( lige år )
Nr. 3. Bestyrelsesmedlem ( ulige år )
Nr. 4. Bestyrelsesmedlem ( lige år )
Nr. 5. Bestyrelsesmedlem ( ulige år )
Nr. 6. Bestyrelsesmedlem ( lige år)

Bestyrelsen fordeler selv opgaver og ansvar mellem bestyrelsens medlemmer. Men skal som minimum have valgt en formand og kasserer ( økonomi ). Endvidere vælges 3
suppleanter, 2 interne revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor hvert år.

2. I tilfælde af vakance i bestyrelsen i årets løb, konstituerer bestyrelsen sig selv.

3. Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal.

4. Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor foreningen, samt medlems protokol.

5. Genvalg kan finde sted. Ønsker et bestyrelsesmedlem ikke at modtage genvalg, skal dette være medlemmerne bekendt senest 14 dage før generalforsamlingen.

6. For at være valgbar til bestyrelsen, skal man mindst være 18 år og ellers opfylde samme krav, som til et almindelig medlems optagelse i foreningen jf. § 3.

§ 7 Generalforsamling:

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes en gang årligt senest 30. oktober og indkaldes til samtlige medlemmer via klubbens hjemmeside www.amar-jets.dk samt via opslag i skøjtehallen med mindst 14 dages varsel.

2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer, jf. dog § 9, stk. 2. Generalforsamlings beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, såvel aktivt som passivt, der er fyldt 16 år, der ikke er i kontingent restance og som har været medlem i mindst 3 måneder. For medlemmer under 16 år kan stemmeretten udøves af forældre eller værge ved fremmøde på generalforsamlingen. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.

4. Dagsorden skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning ( formandens / bestyrelsens )

3. Forelæggelse af et reviderede regnskab og en status

4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

5. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer måtte ønske forelagt generalforsamlingen. Indsendte forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6. Valg til bestyrelse ( jf. § 6, Bestyrelse )

7. Eventuelt.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal afholdes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette, i hvilket tilfælde ekstraordinær generalforsamling vil være at afholde senest 14 dage efter, at skriftlig anmodning herom, indeholdende udtrykkelig og motiveret dagsorden, er kommet bestyrelsen i hænde. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes til samtlige medlemmer via klubbens hjemmeside www.amar-jets.dk samt via opslag i skøjtehallen, med et varsel på mindst 8 dage.

§ 8 Regnskab:

1. Regnskabsåret løber fra d. 1. juni til d. 31. maj. Foreningens pengemidler administreres af leder af økonomi ( kasserer ), som er ansvarlig for at ajourføre kasse- og regnskabsbøger.

2. Foreningens pengemidler skal anbringes i et af staten godkendt pengeinstitut.

3. Revisionen kan foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor samt de på generalforsamlingen valgte interne revisorer. Det reviderede regnskab og de på generalforsamlingen valgte revisorer´s eventuelle bemærkninger hertil skal henligge til eftersyn for foreningens medlemmer senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse på klubbens kontor, eller ved at rette henvendelse til formanden.

§ 9 Vedtægtsændring:

1. Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10 Foreningens opløsning:

1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ordinær generalforsamling. En sådan beslutning skal derefter konfirmeres af en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme herfor. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler og øvrige ejendom Dansk Ishockey Union.